EAN 6922227101695

Food Scale, Digital Kitchen Scale with Glass Platform & LCD Backlight

Brand ZHONGSHAN SHIQI WEIGUING APPARATUS FACTORY
Manufacturer ZHONGSHAN SHIQI WEIGUING APPARATUS FACTORY
EAN 6922227101695
Country China
Last Scan Jan 26 2023 at 10:25 PM
GS1 Name ZHONGSHAN SHIQI WEIGUING APPARATUS FACTORY
GS1 Address 277SUNWEN EAST ROAD ZHONGSHAN.GUANGDON CN
Description
No description for 6922227101695
Barcode EAN 6922227101695
Other ZHONGSHAN SHIQI WEIGUING APPARATUS FACTORY Products
ZHONGSHAN SHIQI WEIGUING APPARATUS FACTORY Digital Kitchen Scale